Ugrás a tartalomra

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok megismerése

Közérdekű adatok megismerése

 

Illetékes szerv: Monor Város Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78. - 80.

www.monor.hu

bolcsode@monor.hu 

 

A Monori Bölcsőde felettes szerve

A Monori Bölcsőde  fenntartója és felügyeleti szerve:
Monor Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
www.monor.hu

 

Jogszabályok

A Monori Bölcsőde működését meghatározó jogszabályok gyűjteménye

Törvények:

 • - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • - Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény (2013. évi CCXXX. törvény)
 • - 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • - 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásrólrek
 • - 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • - 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • - 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól
 • - 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény kihirdetéséről
 • - 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
 • - 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • - 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • - 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • - 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
 • - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

Kormányrendeletek:

 • - 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 • - 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
 • - 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
 • - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • - 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
 • - 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
 • - 226/2006. (XI.20.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
 • - 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
 • - 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről
 • - 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
 • - 239/2006. (XI.30.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2007. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről
 • - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

 

Miniszteri rendeletek:

 • - 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • - 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
 • - 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • - 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
 • - 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
 • - 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
 • - 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
 • - 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről
 • - 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szolgálati intézmények működéséről 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról
 • - A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló tárgyévi NGM rendelet
 • - 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 • - 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 • - 57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

 

Önkormányzati rendeletek:

 

Egyéb szabályok:

 • - Az Európai Unió minden tagállamában az EK 93/43/EEC direktívája szerint, a közétkeztetőknek kötelező működtetni az élelmiszer biztonságra vonatkozó minőségbiztosítási rendszert, a HACCP-t
 • - A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0-12 hónap) táplálásáról
 • - A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályairól szóló (2012) – módszertani levél
 • - Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja (2008)
 • - Játék a bölcsődében (1997) – módszertani levél
 • - Folyamatos napirend (1981) – módszertani levél
 • - Családlátogatás (1989) – módszertani levél
 • - Korai fejlesztés a bölcsődében (2003) – módszertani levél
 • - Családi napközi (2013) – módszertani útmutató